Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organ Prowadzący Publiczne Przedszkole Sezamkowo – KODA Public Relations B. Kostrzewska, S. Darzycki Spółka Jawna, 94-287 Łódź, ul. Łukawskiego 18.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Sezamkowo w Łodzi jest Beata Kostrzewska, w sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych należy kontaktować się poprzez mail: koda@kodapr.com.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ciążących nad Administratorem zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw oraz aktów wykonawczych.
 5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celów wymienionych w pkt. 3. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów zewnętrznych, którym Administrator przekazuje dane w związku z organizacją pracy Publicznego Przedszkola Sezamkowo (tj. biuro rachunkowe obsługujące Administratora, system rejestrujący obecności dzieci w placówce, bank w zakresie realizacji płatności, towarzystwo ubezpieczeniowe zapewniające świadczenia).
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości realizacji celów wymienionych w pkt. 3.
 8. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
To Top